OBS! Forlaget Fortæl har fået ny hjemmeside.

Bestillinger af vores vennebog "Mine Venner" foregår dog stadig her på den gamle side.
Hvis du oplever problemer eller har spørgsmål, så kontakt os endelig på hej@forlagetfortael.dk.
Du kan tilgå den nye hjemmeside her!

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 

 1. Generelt

Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Forlaget Fortæl ApS, Nørregårds Alle 55, 8362 Hørning, CVR nr.: 39151340 (herefter ”Forlaget”) for leverancer til køber ved oprettelse, udarbejdelse og bestilling af bøger på forlagetfortael.dk

 

 1. Oprettelse af bruger

Når man vil oprette, udarbejde og bestille en bog hos Forlaget skal man som Køber oprette sig som bruger.

Når man vil bidrage til en bog, der skal udgives, skal man oprette sig som bruger. Dette gør man via link tilsendt af Køber, jf. pkt. 3.

Man opretter sig som bruger enten
 - med sin e-mailadresse og en kode, eller
 - via Facebook/Google login

 

 1. Oprettelse af en bog
 • Oprettelse: Køber (projektejer) opretter en bog, når hun eller han er logget ind i systemet som bruger, jf. pkt. 2.
 • Når bogen er oprettet, kan Køber udfylde skabelonen med det indhold, hun eller han ønsker, jf. pkt. 5 og 6.
 • Når bogen er oprettet, genereres et link, som Køberen kan dele med andre, der skal bidrage til bogen.
 • Overblik og godkendelse af bidrag: Som Køber (projektejer) vil man kunne se et overblik over alle, der har bidraget til bogen, og hvor langt de er kommet med deres bidrag. Som Projektejer kan man læse og evt. redigere i bidragene, jf. pkt. 5.
 • Gennemsyn, godkendelse og bestilling: Når det vurderes, at bogen er klar til udgivelse og bestilling, vises hele bogen til gennemsyn i PDF-format, jf. pkt. 12.
 • Når bogen er godkendt med det ønskede indhold, kan man bestille bogen og betale, jf. pkt. 8 og 9.
 • Bogen sendes umiddelbart herefter til tryk og indbinding hos Als Digitaltryk & Bogbinderi (herefter Bogbinderiet).
 • Når bogen er færdigtrykt og indbundet, sender Forlaget bogen til den oplyste adresse, jf. pkt. 9 og 10.

 

 1. Køb af gavekort / forudbestilling af bog

Gavekort og forudbestillinger gælder i 3 år fra udstedelsesdatoen. Du har ret til at få de penge udbetalt, der ligger på et elektronisk gavekort i op til ét år efter gavekortet er udløbet.

 1. Ansvar for anstændigt og ikke-krænkende indhold

Køber er ansvarlig både som projektejer og bidragsyder for indholdet af bogen, herunder også indholdet der skrives af andre bidragsydere end Køber.

Det er Købers ansvar, at indholdet i bogen ikke krænker andres rettigheder, herunder bl.a. ophavsret.

Det er i øvrigt Købers ansvar at sikre, at en person der er identificeret og omtalt i bogen som følge af indholdets karakter, herunder personfølsomme oplysninger m.v., ikke krænkes og udsættes for negative konsekvenser eller fare.

Forlaget fraskriver sig al ansvar for indhold, der krænker andres rettigheder og for al skade, direkte som indirekte, der måtte forvoldes som følge heraf. 

Bliver Forlaget sagsøgt af en tredjemand i anledning af krænkelser af andres rettigheder m.v., accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

 

 1. Ansvar for tekst, skrift og stavefejl

Det er Købers ansvar som kunde at gennemlæse og sikre, at al tekst er, som det skal være. Forlaget fraskriver sig al ansvar for tekst- og stavefejl og andre grammatiske fejl, der kan opstå som følge at tastefejl m.v., jf. pkt. 13. 

 

 1. Priser

Alle priser angives i danske kroner inkl. moms.

Omfattes bestillingen af en af Forlagets faste priser, fastsættes prisen for bestillingen på grundlag af den pris, som er gældende på købstidspunktet, dvs. bestillingstidspunktet.

 

 1. Betaling

Betaling sker, når Forlaget har fremsendt Købers bog fra Forlaget til Bogbinderiet.

 

 1. Levering og forsendelse

Leveringstid

Når bogen er trykt og indbundet, sender Bogbinderiet Købers bog til den oplyste adresse inden for 30 dage.

Leveringstiden, der oplyses ved godkendelse og bestilling af bogen, bliver fastsat af Forlaget efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved Købers endelig godkendelse og bestilling af bogen.

Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser over for Forlaget. Forlaget skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

Hvis bogen skal leveres inden for et nærmere bestemt tidsrum eller inden en bestemt dato, bedes du kontakte Forlaget, inden du afgiver din bestilling. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at din bog når frem i tide.  Ved Express-levering vil der forekomme et gebyr på 250 DKK.

 

Forsendelse

Bogbinderiet sender Købers bog til nærmeste posthus eller pakkeboks. Køber betaler forsendelse. Prisen på forsendelse angives ved købets gennemførelse. 

Hvis du vælger at modtage din pakke ved nærmeste pakkeboks, koster forsendelsen 32 kr.

Ved levering til privatadresse koster forsendelsen 62 kr.

 

 1. Fortrydelsesret og Returvarer

Køb af bøger hos Forlaget er ikke omfattet af fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven, idet der er tale om levering af varer, som er fremstillet efter Købers specifikationer, og som har fået et tydeligt personligt præg.

Varer modtages ikke retur, jf. dog pkt. 12.

 

 1. Produktinformation og -ændringer

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Forlaget skriftligt henvises hertil. Forlaget forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber.

Teknik- og designspecifikationer og lignende, som Køber får adgang til i forbindelse med oprettelse, udarbejdelse og bestilling af bøger hos Forlaget, forbliver Forlagets ejendom og må ikke videregives uden Forlagets skriftlige samtykke.

 

 1. Håndlavet kvalitet

Vores bøger er håndindbundne.

Alle bøger er trykt og indbundet i hånden, og det betyder at de ikke er perfekte. Hver enkelt bog vil have sit helt eget unikke særpræg, og der kan af denne grund også forekomme mindre skønhedsfejl; bl.a. mindre limrester, afvigelser i teksturen på papiret m.m. 

Ved bestilling af en bog accepterer kunden disse kvalitetsbetingelser og kan ikke af denne grund gøre reklamationsretten eller et erstatningsansvar gældende i henhold til pkt. 13 og 14.

 

 1. Mangler og reklamation

Ved levering skal Køber hurtigst muligt undersøge bøgerne for fejl og mangler.

Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber inden for rimelig tid, efter manglen er eller burde være opdaget give Forlaget meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. I forbrugerforhold er en reklamation, givet inden to måneder efter, at man har opdaget manglen, altid rettidig.

Efter Forlagets valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber.

Har Køber ikke inden 24 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel over for Forlaget, kan Køber ikke senere gøre den gældende.

Forandring af, eller indgreb i, bogen efter modtagelse, herunder forsøg på at rette op på en evt. fejl eller mangel uden Forlagets samtykke, fratager Forlaget for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på bestilte bøger eller leverede ydelser.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører Forlagets opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Forlagets erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Forlaget er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Forlaget er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

 

 1. Persondatabehandling og sikkerhed

Vi tager dine personlige oplysninger og datasikkerhed meget alvorligt, og tager alle forbehold for at beskytte dine rettigheder. Det kan du læse meget mere om i vores privatpolitik.

 

 1. Force majeure

Forlaget er ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Forlagets kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Forlaget samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

 

 1. Produktansvar

For produktansvar hæfter Forlaget og/eller er Forlaget ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Forlaget, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Forlaget ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

 

 1. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Byretten i Århus under anvendelse af dansk ret.

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du med bag kulissen, når vi udvikler nye udgivelser, optimerer vores platform eller besøger bogbinderen på værkstedet? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her - og bare rolig, vi sender kun mails en gang om måneden, og du kan altid afmelde nyhedsbrevet igen.

Jeg er indforstået med, at tilmelding vil medføre lagring af mine indtastede oplysninger.
Læs mere i vores privatpolitik.